Polityka prywatności

Klauzula informacyjna w Every Style

informacja w zakresie zbierania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO

(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych)

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Every Style z siedzibą w Warszawie.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, a także przeniesienia danych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma również prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f). Po otrzymaniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno dalej przetwarzać danych osobowych chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dla celów dowodowych Every Style prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

Osoba chcąca skorzystać z wyżej wymienionych praw powinna skontaktować się z Administratorem.

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jeśli przetwarzanie opiera się na oświadczeniu o wyrażeniu zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa to na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych w celu realizacji zlecenia jednostkowego lub umowy/umów jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych koniecznych do zawarcia i realizacji zlecenia jednostkowego, umowy/umów będzie skutkowała niemożliwością zawarcia i realizacji zlecenia jednostkowego, umowy/umów.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celu wykonania zlecenia jednostkowego, umowy/umów – po upływie 2 lat, do momentu wykonania zlecenia jednostkowego lub umowy,
  2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczenia – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze zleceniem jednostkowym, umową/umowami lub roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych, zaś w przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do czasu zakończenia postępowań sądowych/administracyjnych z tym zawiązanych oraz przedawnienia roszczeń wynikających z tytułów wykonawczych stanowiących podstawę egzekucji roszczeń,
  3. w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych w ramach obowiązku prawnego.

 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG).

Dane osobowe będą przekazywane poza EOG w przypadku, gdy będzie to konieczne do realizacji zlecenia jednostkowego, umowy/umów.

Premium Wordpress Themes by UFO Themes